Jak opravit motor pračky

Pokud se potýkáte s poruchou motoru pračky, nespěchejte a zavolejte technika. V mnoha případech můžete opravy provést sami, čímž ušetříte čas i peníze. K tomu budete potřebovat určité znalosti a nástroje. V tomto článku nabízíme praktické tipy a pokyny krok za krokem, které vám pomohou vyřešit problém a opravit motor pračky svépomocí.

Než začnete s opravami, musíte pochopit, jak funguje motor pračky. Během praní spouští pohyb bubnu, dodává napětí do čerpadla a systému odvodu vody. Pokud motor nefunguje správně, mytí se může zastavit nebo se stát nespolehlivým. Nejčastěji je příčinou poruchy opotřebení ložisek, zkrat v napájecím zdroji nebo přerušené vedení.

Je důležité si uvědomit, že oprava motoru pračky může být pro neškoleného uživatele nebezpečná. Před zahájením práce se ujistěte, že je stroj vypnutý a že jsou všechny elektrické obvody otevřené. Musíte pracovat pečlivě a pečlivě dodržovat pokyny.

Prvním krokem při opravě motoru pračky je diagnostika problému. Pokud se stroj vůbec nezapne, zkontrolujte napájení motoru. Ujistěte se, že vodiče nejsou přerušené a kontakty nejsou zoxidované. Pokud se vyskytne problém s napájením, budete muset vyměnit nebo opravit vodiče nebo vyměnit konektory. Pokud se stroj zapne, ale buben se nepohybuje, příčinou mohou být opotřebovaná ložiska. V tomto případě bude nutné demontovat elektromotor a vyměnit ložiska nebo obnovit jejich funkčnost.

K výměně ložisek budete potřebovat určité nástroje a elektrické dovednosti. Je důležité si uvědomit, že při demontáži elektromotoru musíte zůstat čistý a uklizený, aby nedošlo k dalšímu poškození. Pokud pochybujete o svých schopnostech, je lepší se obrátit na profesionály. V každém případě se před zahájením práce ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a materiály pro opravy.

Příprava na opravu elektromotoru

Příprava na opravu elektromotoru

Než začnete opravovat motor pračky, musíte provést několik přípravných kroků. Je důležité pamatovat na to, že práce s elektromotorem představuje určitá rizika, proto musí být bezpečnost na prvním místě.

1. Před zahájením oprav musíte pračku odpojit od elektrické sítě. Ujistěte se, že všechny dráty a šňůry jsou odpojeny ze zásuvek a že není připojeno elektrické napájení.

2. Před zahájením demontáže nebo opravy byste se měli ujistit, že v okolí elektromotoru nejsou žádné předměty nebo věci, které by mohly překážet nebo spadnout během provozu. Vyčistěte pracovní oblast od cizích předmětů a nečistot.

READ
Jak často potřebujete kontrolovat fungování ochrany před bleskem?

3. Používejte ochranné rukavice a brýle, abyste zabránili možnému zranění nebo kontaktu očí s olejem, prachem nebo jinými škodlivými látkami.

4. Než začnete pracovat na elektromotoru, musíte zkontrolovat jeho jmenovité hodnoty a požadavky na opravy. Požadované informace naleznete v návodu k použití nebo se obraťte na výrobce.

5. Z důvodu bezpečnosti a zamezení poškození elektromotoru se doporučuje provádět veškeré operace a opravy na speciálních pracovních plošinách nebo stolech. Pokud je nutné vyjmout motor z pračky, použijte vhodné nástroje a postupujte podle pokynů pro demontáž.

Kompetentní a předběžná příprava na opravu elektromotoru vám umožní vyhnout se možným chybám nebo poškození a výrazně usnadní práci. Nezapomeňte být v bezpečí a nespěchejte, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

Kontrola elektrické sítě

Kontrola elektrické sítě

Než začnete opravovat motor pračky, musíte se ujistit, že elektrická síť funguje správně. Chcete-li to provést, můžete provést několik jednoduchých kontrol.

1. Zkontrolujte napájení

1. Zkontrolujte napájení

Ujistěte se, že je pračka zapojena do funkční zásuvky a je pod proudem. K tomu můžete použít osvědčené zařízení, například žárovku nebo vysoušeč vlasů. Připojte tento spotřebič ke stejné zásuvce jako pračku a ujistěte se, že funguje správně.

2. Zkontrolujte funkci jističe

2. Zkontrolujte funkci jističe

Pokud je v zásuvce proud, ale pračka se nezapne, problém může být v jističi. Ujistěte se, že to nefunguje. Chcete-li to provést, zkontrolujte všechny jističe v elektrickém panelu a v případě potřeby je znovu zapněte.

Pokud po provedení těchto kontrol pračka stále nefunguje, problém může spočívat v elektromotoru. V takovém případě budete muset provést dodatečné kontroly a v případě potřeby opravit nebo vyměnit elektromotor.

Důležité: Před prováděním jakýchkoli elektrických kontrol se pro vaši bezpečnost ujistěte, že není k dispozici žádné napájení.

Chraňte se při práci s elektřinou

Oprava motoru pračky může být nebezpečná, protože vyžaduje práci na elektrických součástech. Aby se předešlo možnému zranění nebo úrazu elektrickým proudem, je třeba dodržovat určitá opatření.

1. Vypněte napájení

1. Vypněte napájení

Před prací na motoru pračky se ujistěte, že je vypnuté napájení. To lze provést vytažením napájecího kabelu ze zásuvky nebo vypnutím odpovídajícího jističe na elektrickém panelu.

2. Používejte izolační prostředky

2. Používejte izolační prostředky

Při práci s elektromotorem pračky je nutné používat izolační prostředky na ochranu před úrazem elektrickým proudem. Používejte izolované rukavice a ochranné brýle, abyste zabránili náhodnému kontaktu s dráty nebo jinými elektrickými součástmi.

READ
Instalace automatizace pro křídlové brány
bezpečnostní opatření popis
Používejte izolační rukavice Rukavice vyrobené z pryže nebo jiného dielektrika pomohou zabránit náhodnému kontaktu s vodiči pod napětím.
Používejte ochranné brýle Ochranné brýle pomohou zabránit tomu, aby se vám kovové hobliny nebo jiné části dostaly do očí při práci na elektromotoru.

Dodržování těchto opatření vám pomůže opravit motor vaší pračky bezpečně a vyhnout se nebezpečným situacím.

Diagnostika poruch elektromotoru

Diagnostika poruch elektromotoru

Prvním krokem při diagnostice motoru pračky je kontrola napájení. Ujistěte se, že je napájecí kabel pevně připojen a není poškozen. Zkontrolujte, zda je na vstupu napětí. Pokud je vše v pořádku, přejděte k dalšímu kroku.

Dále zkontrolujte vodivé prvky elektromotoru. Správné měření připojení určí přítomnost nebo nepřítomnost přerušení nebo zkratů.

Velmi důležitým diagnostickým krokem je kontrola obvodu vinutí statoru. Pomocí měřicího zařízení zjistěte přítomnost elektrického odporu. Pokud nesplňuje normu, s největší pravděpodobností je spálené vinutí statoru a vyžaduje výměnu.

Vyplatí se také zkontrolovat stav vinutí rotoru. K tomu změřte odpor mezi svorkami a skříní rotoru na každém kolektoru. Pokud hodnoty neodpovídají normě, je třeba vinutí rotoru opravit nebo vyměnit.

Zkontrolujte kartáče, zda nejsou poškozené nebo zkratované. Měly by se volně vysouvat a být v těsném kontaktu s rozdělovačem.

Pokud všechny předchozí kroky ukázaly, že elektromotor funguje správně, pak může být problém v řídicí desce. V tomto případě je nutné jej diagnostikovat nebo vyměnit.

Pamatujte, že diagnostika motoru pračky může vyžadovat speciální nástroje a dovednosti. V případě potíží se raději obraťte na odborníka, aby nedošlo k poškození elektromotoru nebo jiných částí pračky.

Kontrola elektrického motoru, zda nejsou přerušené dráty

Kontrola elektrického motoru, zda nejsou přerušené dráty

Pokud vaše pračka přestala fungovat a máte podezření, že problém může způsobovat elektromotor, jedním z prvních diagnostických kroků je kontrola, zda nejsou přerušené vodiče. K tomu budete potřebovat multimetr nebo jednoduchý tester.

Před zahájením testu se ujistěte, že je pračka zcela odpojena od elektřiny. V opačném případě se můžete zranit nebo poškodit součásti.

Nejprve zavřete kryt vlákna pračky a najděte motor, který je obvykle umístěn dole. Dále zkontrolujte vodiče připojené k motoru a zkontrolujte, zda nejsou viditelně poškozeny, praskliny nebo zlomené.

READ
Jak opravit dálkové ovládání?

Dalším krokem je kontrola vodičů pomocí multimetru nebo testeru. Chcete-li to provést, připojte červený senzor zařízení k jednomu konci vodiče a černý senzor k druhému konci vodiče. V důsledku toho byste měli na měřiči vidět nulový odpor nebo nízkou hodnotu. Pokud je hodnota velmi vysoká nebo se na zařízení objeví nekonečno, znamená to, že drát je přerušený a vyžaduje výměnu.

Pokud se dráty během procesu kontroly přeruší, budete je muset vyměnit. K tomu budete potřebovat nové dráty stejného průměru a odporu. Odpojte staré vodiče od motoru, odřízněte je a poté připojte nové vodiče, přičemž se ujistěte, že barvy vodičů správně odpovídají. Nainstalujte a zajistěte nové vodiče v předchozí poloze.

Výsledky testů Činnost
Nulový odpor nebo nízká hodnota na zařízení Dráty jsou v pořádku, problém je nejspíš v jiných součástech elektromotoru nebo v pračce.
Velmi vysoký odpor nebo hodnota „nekonečna“ na zařízení Drát je přerušený a je třeba jej vyměnit.

Po výměně vodičů nezapomeňte zkontrolovat činnost elektromotoru a také zkontrolovat celý systém pračky, abyste vyloučili možnost dalších problémů.

Otázky a odpovědi:

Jak můžete nezávisle určit, že motor pračky potřebuje opravu?

Pokud se vaše pračka nezapne, neodstřeďuje nebo během chodu vydává podivné zvuky, může to být příznak vadného motoru. Abyste se ujistili, že jsou nutné opravy, doporučuje se zkontrolovat stav hnacího řemene a elektrických spojení mezi elektromotorem a řídicí deskou.

Jaké nástroje a materiály jsou potřeba k opravě motoru pračky sami?

K opravě elektromotoru pračky budete potřebovat následující nástroje: šroubováky, kombinované klíče, kleště, izolační pásku a multimetr pro kontrolu elektrických obvodů. Možná budete také potřebovat náhradní hnací řemen, pokud je starý opotřebovaný.

Jak sami vyměnit hnací řemen motoru pračky?

Chcete-li vyměnit hnací řemen motoru pračky, musíte pračku nejprve odpojit od zdroje napájení. Poté sejměte zadní nebo horní panel stroje, abyste získali přístup k motoru a řemenu. Povolte napnutí řemene, vyjměte starý řemen ze spojení s bubnem a elektromotorem, nasaďte nový řemen na příslušné řemenice a správně jej napněte. Znovu připojte všechny díly a zkontrolujte provoz stroje.

Jak si sami vyčistit motor pračky?

Chcete-li vyčistit motor pračky, musíte jej vyjmout ze stroje, odpojit všechna elektrická připojení a hnací řemen. Poté můžete motor vyčistit kartáčem a vysavačem, abyste odstranili prach, vlákna a jiné nečistoty. V případě potřeby můžete použít speciální čisticí prostředek a promazat ložiska a řemenice elektromotoru. Poté je třeba elektromotor namontovat zpět, připojit všechna elektrická připojení a zkontrolovat jeho funkčnost.

READ
Jaké materiály lze použít pro držáky příček?

Video:

PRAČKA INDESIT NEZAPNE OPRAVU ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY. Návod krok za krokem!

Opravit. pračka Saturn. Nestartuje pod zátěží

Elektromotor SSSR č. 16 ze sovětské pračky s opravou spoje startovacího vinutí

Recenze

Michal

Skvělý článek! Velmi užitečné tipy a podrobné pokyny pro opravu elektromotoru pračky. Dlouho jsem se chtěl naučit, jak takové věci dělat sám, abych nezavolal specialistu a ušetřil peníze. Článek velmi přehledně popisuje všechny fáze opravy, počínaje diagnostikou problému, konče montáží a testováním výkonu. Zvláště užitečné bylo přečíst si o rozebrání a čištění motoru a také výměně ložisek. Vše udělám krok za krokem podle návodu a doufám, že vše klapne. Děkuji za podrobné a jasné vysvětlení! Nyní mám naději, že se s tímto úkolem vypořádám sám.

Alexey Smirnov

Článek je velmi užitečný, nyní je kvůli pandemii tolik problémů s voláním specialisty. Dlouho jsem všechno dělal vlastníma rukama a teď jsem na internetu našel tohoto cenného rádce. Je velmi dobré, že jsou podrobně popsány fáze opravy elektromotoru pračky. Komentáře k fotografiím opravdu pomohly pochopit sled akcí. Samozřejmě potřebujete nějaké nástroje a dovednosti, ale se správnými pokyny bylo možné všechno. Ani jsem nečekal, že oprava pračky může být tak zajímavý a vzrušující proces! Nyní se již nebojím opravit zařízení sám a ušetřím peníze za volání technika. Děkuji autorovi za jasný a srozumitelný článek!

Superman

Váš článek o opravě motoru pračky pro kutily je velmi užitečný a informativní. Jako čtenář jsem byl mile překvapen, když jsem viděl všechny potřebné návody a praktické rady. Zvláště se mi líbilo, jak jste podrobně popsali každý krok opravy a poskytli užitečné tipy, jak předejít budoucím problémům. Vždy jsem se zajímal o získávání znalostí o opravách DIY, protože to pomáhá ušetřit peníze a čas na volání specialisty. Oprava motoru pračky vlastními silami zní složitě, ale s vašimi tipy a pokyny krok za krokem jsem připraven se toho chopit. Tato oprava mi umožní ušetřit nejen peníze, ale i čas, protože ji budu moci provést v čase, který mi vyhovuje, aniž bych čekal na příchod specialisty. Kromě toho se budu moci naučit nové dovednosti a zlepšit své technické schopnosti. Oceňuji váš článek a tým se těší na dokončení opravy motoru pračky. S vašimi praktickými tipy jsem si jistý, že mohu provést všechny nezbytné kroky a svou pračku znovu uvést do provozu.

READ
Jak krásně zakrýt radiátory, clony a mřížky chladiče

Иван Иванов

Článek je velmi užitečný a informativní! Nedávno jsem se setkal s poruchou elektromotoru své pračky a utratil jsem spoustu peněz za volání opraváře. Nyní jsem se naštěstí dozvěděl, že tento problém můžete opravit sami. Tipy, které jste uvedl, jsou jasné a srozumitelné, že i člověk bez zkušeností snadno pochopí, jak postupovat. Návod na rozebrání a čištění motoru je také dobře popsán a názorně ilustrován, díky čemuž budou opravy ještě přístupnější. Jsem velmi vděčný autorům za tak užitečné informace! Nyní mám nápady a dovednosti, abych si provedl vlastní renovaci a ušetřil peníze. Děkuji mnohokrát!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: