Jak připojit spínač ze zásuvky v rozvodné skříni?

Zásuvkové vypínače jsou nedílnou součástí elektrických zařízení v domácnostech a kancelářích. Správné připojení takového spínače v rozvodné skříni je důležitým krokem při provádění elektroinstalačních prací. V tomto článku budeme hovořit o tom, jak správně připojit přepínač ze zásuvky pomocí podrobných pokynů.

Před zahájením práce se musíte ujistit, že v síti není žádné napětí. K tomu se doporučuje vypnout napájení požadované oblasti. Pokud to není možné, měly by být použity ochranné prostředky, jako jsou izolační rukavice a brýle. Při práci s elektrickými zařízeními vždy pamatujte na bezpečnost.

Krok 1. Připravte si potřebné nástroje a materiály pro práci. Budete potřebovat: křížový šroubovák, kleště, elektrickou pásku, zásuvku a nůž na kabely. Ujistěte se, že všechny nástroje jsou v dobrém stavu.

Krok 2: Otevřete elektrickou skříň, sejměte ochranný kryt a vyhledejte místo, kde bude spínač instalován. Znovu nainstalujte spínač a ujistěte se, že je bezpečně zajištěn.

Krok 3: Pomocí řezačky kabelů odřízněte izolaci z vodičů, které budou připojeny ke spínači. Dráty musí být obroušeny, aby byl zajištěn dobrý kontakt. Utáhněte šrouby na spínači, aby byly dráty v bezpečí.

Krok 4: Zkontrolujte připojení a ujistěte se, že se vodiče nekříží ani se nedotýkají jiných vodičů. Zkontrolujte také, zda jsou všechna připojení zajištěna a nejsou uvolněná.

Správné připojení vypínače ze zásuvky v rozvodné skříni je důležitým krokem při instalaci elektrického zařízení. Pokud budete postupovat podle pokynů krok za krokem, můžete tento úkol bez problémů dokončit. Pokud však máte nějaké pochybnosti nebo obavy, je nejlepší kontaktovat odborníka, aby byla zajištěna bezpečná a správná instalace.

Připojení spínače ze zásuvky: pokyny krok za krokem pro spojovací krabici

Chcete-li připojit spínač ze zásuvky v rozvodné skříni, postupujte podle následujících pokynů krok za krokem:

Krok 1: Vyberte místo pro instalaci přepínače

Vyberte místo, kde bude v rozvodné skříni umístěn vypínač pro zásuvku. Zvažte bezpečnost a snadné použití.

Krok 2: Použijte vhodný nástroj

Pomocí šroubováku nebo jiného nástroje otevřete spojovací skříňku. Opatrně sejměte kryt, abyste získali přístup k vodičům.

Krok 3: Vypněte napájení

Před zahájením práce se ujistěte, že je vypnuto napájení. V případě potřeby vypněte příslušný jistič v elektrickém panelu.

READ
Jak vyčistit hovězí dršťky doma

Krok 4: Připojte vodiče ke spínači

Připojte vodiče ze zásuvky k odpovídajícím svorkám spínače. Spínač má obvykle tři svorky: živý (L), nulový vodič (N) a zem (PE).

Krok 5: Zajistěte vodiče ke spojovací krabici

Krok 5: Zajistěte vodiče ke spojovací krabici

Pečlivě zajistěte vodiče uvnitř propojovací krabice, aby nedošlo k jejich poškození nebo kontaktu s jinými vodiči.

Krok 6: Zavřete spojovací skříňku

Krok 6: Zavřete spojovací skříňku

Zavřete propojovací skříňku výměnou krytu. Opatrně zajistěte kryt, abyste zajistili bezpečné usazení.

Po dokončení všech kroků a ujištění se, že jsou vodiče správně připojeny a zajištěny, zapněte napájení a zkontrolujte funkci spínače ze zásuvky.

Příprava na práci

Než začnete připojovat spínač ze zásuvky v rozvodné skříni, musíte provést následující kroky:

1. Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje: šroubováky, vypínač napětí, kleště atd.
2. Připravte své pracoviště a ujistěte se, že prostředí je bezpečné.
3. Vypněte napájení pracovního prostoru vypnutím příslušného bezpečnostního nebo automatického vypínače.
4. Před zahájením práce zkontrolujte, zda na připojovacích svorkách není žádné napětí.
5. V případě potřeby použijte izolační materiál na ochranu před úrazem elektrickým proudem.

Po dokončení všech těchto kroků můžete začít připojovat spínač ze zásuvky ve spojovací krabici.

Výpadek proudu

Před zahájením práce musíte úplně vypnout napájení rozvodné skříně. Je to z bezpečnostních důvodů a aby se zabránilo zkratům a úrazu elektrickým proudem.

Chcete-li vypnout napájení, postupujte takto:

  1. Vezměte si s sebou izolační rukavice a brýle na ochranu očí.
  2. Najděte hlavní vypínač v elektrické skříni. Obvykle je umístěn nahoře a má velkou rukojeť.
  3. Zkontrolujte, zda je hlavní vypínač v poloze „OFF“. Pokud je již v poloze „OFF“, můžete přejít k dalšímu kroku. V opačném případě otočte knoflík hlavního vypínače do polohy „OFF“.
  4. Ujistěte se, že všechny ostatní jističe v elektrické skříni jsou také v poloze OFF.
  5. Ujistěte se, že skutečně není žádný zdroj napájení. Pomocí testeru nebo multimetru zkontrolujte, zda na zásuvkách a kontrolkách není žádné napětí.

Po dokončení všech těchto kroků můžete začít připojovat spínač ze zásuvky v rozvodné skříni.

Otevření spojovací skříňky

Před zahájením práce musíte vypnout napájení elektrické sítě. Ujistěte se, že je napětí vypnuto kontrolou pomocí testeru nebo multimetru.

READ
Nejlepší sluchátka (49 fotografií): top nejdražší na světě. Hodnocení nových modelů podle kvality zvuku. Recenze firem. Jaká kvalitní sluchátka vybrat?

Chcete-li otevřít spojovací skříňku, postupujte takto:

  1. Pomocí šroubováku nebo jiného nástroje opatrně otevřete kryt rozvodné skříňky. Typicky je kryt zajištěn šrouby nebo sponami, které lze snadno odšroubovat nebo uvolnit.
  2. Po otevření krabice pečlivě prohlédněte vnitřek. Zkontrolujte připojené vodiče a poznamenejte si stávající obvody, abyste věděli, které vodiče zapojit do spínače.
  3. V případě potřeby odstraňte nepotřebné vodiče tak, že je opatrně odpojíte od zásuvek nebo spínačů a odšroubujete jejich svorky. Dávejte pozor, abyste nepoškodili vodiče a vyvarovali se možnosti zkratu.
  4. Pokračujte až poté, co se přesvědčíte, že byly odpojeny všechny vodiče a byla dodržena všechna bezpečnostní opatření.

Připojení vodičů ke spínači

Krok 1: Příprava na připojení

Před zahájením práce se ujistěte, že je elektrická síť odpojena od zdroje energie. K izolaci všech nechráněných vodičů použijte elektrickou pásku.

Krok 2: Příprava vodičů

Odkryjte konce drátů pomocí speciálního nástroje a nechte asi 1-2 cm odkryté části. Zkontrolujte kvalitu vystavení drátu a ujistěte se, že nedošlo k poškození izolace.

Krok 3: Připojení vodičů k přepínači

V elektroinstalační krabici najděte kontakty pro připojení vodičů. Otevřete spínací mechanismus a rozdělte vodiče do dvou skupin odpovídajících fázím. Vodiče zasuňte do volných otvorů na spodní straně spínače – fáze do odpovídajících fázových otvorů, nulový vodič do otvoru nulového vodiče, zemnící vodič do zemnicího otvoru. Opatrně zajistěte vodiče do kontaktů a ujistěte se, že jsou bezpečně upevněny.

Krok 4: Zkontrolujte připojení

Po připojení vodičů zapněte elektrickou síť a zkontrolujte činnost spínače. Ujistěte se, že spínač spolehlivě sepne a rozepne obvod pro zapnutí a vypnutí napájení.

Dodržením správného pořadí a zachováním bezpečnosti můžete správně připojit vodiče ke spínači a zajistit spolehlivý provoz elektrického systému.

Krok účinek
1 Příprava na připojení
2 Příprava drátu
3 Připojení vodičů ke spínači
4 Kontrola připojení

Zajištění spínače v krabici

Po připojení vodičů spínače ke spojovací krabici musíte správně zajistit samotný spínač v krabici.

Nejprve se před upevněním musíte ujistit, že jsou vodiče správně a bezpečně připojeny. Zkontrolujte krimpovací spojky a svorky, abyste se ujistili, že kontakty jsou bezpečné a že se žádné dráty nerozpojují.

READ
Jak vyrobit kartonové prasátko s překvapením uvnitř

Za druhé najděte potřebné otvory na těle spojovací skříňky, které jsou určeny k zajištění spínače. Obvykle se jedná o dva otvory umístěné po stranách krabice.

Do otvorů vložte šrouby nebo samořezné šrouby vhodné velikosti. Utáhněte je tak, aby byl spínač bezpečný a nehýbal se v krabici.

Po zajištění spínače zkontrolujte jeho polohu a ujistěte se, že je v požadované poloze. V případě potřeby upravte polohu šroubů nebo samořezných šroubů, abyste dosáhli požadované polohy spínače.

Zajištění jističe v krabici je velmi důležité pro zajištění spolehlivé funkce elektrického systému. Správné upevnění zajišťuje, že spínač při stisknutí neodskočí a nebude představovat nebezpečí pro uživatele.

Po zajištění jističe proveďte zkušební test, abyste se ujistili, že všechna připojení jsou bezpečná a elektrický systém funguje správně.

Připojení napájení a kontrola provozu

Jakmile jsou vodiče bezpečně připojeny k vypínači ze zásuvky v rozvodné skříni, můžete začít připojovat napájecí zdroj.

Chcete-li to provést, ujistěte se, že hlavní vypínač v elektrické skříni je vypnutý. Poté pomocí vodiče musíte připojit fázový vodič ke spínacímu kontaktu a nulový vodič k příslušnému kontaktu.

Je důležité správně identifikovat fázový a nulový kontakt na spínači. Typicky je fázový kontakt označen písmenem „L“ nebo symbolem „L1“ a nulový kontakt písmenem „N“ nebo „0“. V případě potřeby se můžete obrátit na elektrickou dokumentaci nebo použít multimetr ke kontrole vodičů.

Po připojení vodičů se doporučuje zkontrolovat činnost spínače ze zásuvky. Chcete-li to provést, musíte vrátit hlavní vypínač do polohy „zapnuto“ a střídavě stisknout tlačítko vypínače ze zásuvky. Pokud je vše správně připojeno, zásuvka by se měla zapnout a vypnout po stisknutí tlačítka.

Pokud spínač nefunguje nebo se vyskytne jakýkoli jiný problém, doporučuje se obrátit se na odborníka nebo elektrikáře, aby problém odstranil.

Otázky a odpovědi:

Jak správně připojit spínač ze zásuvky v rozvodné skříni?

Pro správné připojení spínače ze zásuvky v rozvodné skříni budete potřebovat následující nářadí: šroubovák, nůžky na drát, spojovací svorky. Vytáhněte vodič ze zásuvky a připojte jej k připojovacím svorkám, poté připojte vodič ke spínači. Ujistěte se, že všechny spoje jsou těsné a bezpečné. Poté zajistěte spínač ve spojovací krabici a zavřete ji víkem.

READ
Jak správně izolovat základy soukromého domu

Jaké nástroje budu potřebovat k zapojení spínače ze zásuvky v rozvodné skříni?

Pro připojení spínače ze zásuvky v rozvodné skříni budete potřebovat šroubovák, nůžky na drát a připojovací svorky. K zakrytí připojovacích svorek a zajištění spínače je zapotřebí šroubovák a k odříznutí přebytečného drátu jsou zapotřebí řezačky drátu. Propojovací svorky slouží k pohodlnému vzájemnému propojení vodičů.

Jak zkontrolovat, zda je správně provedeno připojení vypínače ze zásuvky v rozvodné skříni?

Chcete-li zkontrolovat, zda je spínač správně připojen k zásuvce v rozvodné skříni, ujistěte se, že všechny spoje jsou těsné a bezpečné. Zkontrolujte, zda jsou vodiče pevně připojeny k připojovacím svorkám a spínači. Funkčnost vypínače pak můžete vyzkoušet tak, že jej zapojíte do zásuvky a zkontrolujete, zda úspěšně spíná napájení.

Video:

Jak zapojit zásuvku a dvouklíčový vypínač.

Připojení zásuvky a vypínače v jedné jednotce

Spínač s jedním klíčem. Schéma zapojení. Jak připojit přepínač.

Recenze

Sergei

Skvělý článek! Velmi užitečné informace pro mě, protože jsem se nedávno začal učit základy elektroinstalace. Dříve jsem nepřemýšlel o tom, jak správně připojit přepínač do zásuvky. Kdykoli jsem potřeboval nainstalovat novou zásuvku, obrátil jsem se o pomoc na elektrikáře. Nyní, díky vašim podrobným pokynům, to zvládnu sám. Velmi jasné vysvětlení a jasné grafické diagramy mi pomohly pochopit proces. Nyní jsem si jistý, že mohu bez problémů a bezpečně připojit spínač ze zásuvky v rozvodné skříni. Díky za takové užitečné informace! Budu sledovat vaše nové články.

Jekatěrina Petrová

Děkujeme za užitečné informace! Vždy se snažím udělat nějaké elektrikářské práce v domě sám, abych ušetřil za volání profesionála. Pokyny jsou velmi jasné a podrobné. Nyní přesně vím, jak správně zapojit vypínač ze zásuvky v rozvodné skříni. Je velmi cenné, že jste dbali na bezpečnost a upozornili na nutnost vypnutí napájení před zahájením práce. Oceňuji také vysvětlení každého kroku a přehledná schémata zapojení. Nyní jsem si jistý, že tento úkol zvládnu a mohu sám přidat přepínač do své distribuční krabice. Váš článek doporučím svým přátelům a známým, kteří se také zajímají o elektroinstalaci. Ještě jednou děkuji!

Alexander Kuznetsov

Článek je velmi užitečný! Dlouho jsem se chtěl naučit sám zapojit vypínač ze zásuvky, ale vždy jsem se bál, abych něco neudělal špatně. Zde je vše popsáno krok za krokem a srozumitelně, bez složitých technických termínů. Teď už přesně vím, jak správně zapojit vypínač, aby vše fungovalo bezpečně a spolehlivě. Děkuji autorovi za tak podrobný návod! Nyní jsem přesvědčen, že se s tímto úkolem vypořádám sám. Tento článek vřele doporučuji všem, kteří se chtějí naučit správně a bez zbytečných problémů zapojit vypínač ze zásuvky.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: