Jak zkontrolovat provozuschopnost polovodičových prvků: jak zazvonit diodu a zenerovu diodu pomocí multimetru

Polovodičové prvky, jako jsou diody a zenerovy diody, jsou široce používány v moderní elektronice. Někdy je však nutné zkontrolovat jejich pracovní schopnosti. K tomuto účelu můžete použít multimetr, který umožňuje měřit různé parametry elektrických součástek. V tomto článku se podíváme na několik metod pro vyzvánění diod a zenerových diod pomocí multimetru.

První metodou je měření napětí na diodě nebo zenerově diodě. K tomu je třeba nastavit multimetr do režimu stejnosměrného napětí (DCV) a připojit jej k polovodičovému prvku. Pokud je dioda nebo zenerova dioda dobrá, pak se na multimetru zobrazí malé napětí (obvykle asi 0,6 V pro diodu a asi 0,7 V pro zenerovu diodu). Pokud multimetr ukazuje nulové napětí, pak je pravděpodobně vadný polovodičový prvek.

Druhou metodou je měření odporu v dopředném a zpětném směru. K tomu je třeba nastavit multimetr do režimu měření odporu (Ohm) a připojit jej k polovodičovému prvku. V propustném směru, pokud je dioda nebo zenerova dioda dobrá, zobrazí se na multimetru malý odpor (obvykle několik set ohmů pro diodu a několik desítek ohmů pro zenerovu diodu). V opačném směru, pokud je dioda nebo zenerova dioda dobrá, multimetr zobrazí nekonečný odpor.

Je důležité si uvědomit, že při testování diody nebo zenerovy diody pomocí multimetru je třeba věnovat pozornost její polaritě. Připojení multimetru k diodě nebo zenerově diodě se špatnou polaritou jej může poškodit.

Testování diod a zenerových diod pomocí multimetru je tedy jednoduchým a efektivním způsobem, jak určit jejich pracovní schopnost. Dodržováním výše uvedených metod můžete přesně určit, zda jsou polovodičové prvky zdravé a zda elektronický obvod funguje správně.

Jak otestovat diodu a zenerovu diodu pomocí multimetru

 1. Připojte multimetr v režimu testu diod.
 2. Připojte testovací vodiče multimetru k anodě a katodě diody.
 3. Nastavte multimetr na nejnižší hodnotu napětí.
 4. Pokud je dioda dobrá, multimetr ukáže napětí asi 0,6 V (u křemíkových diod) nebo asi 0,2 V (u germaniových diod).
 5. Pokud je dioda vadná, multimetr neukáže napětí nebo ukáže nenulové napětí v opačném směru.

Kontrola zenerovy diody:

 1. Připojte multimetr v režimu testu diod.
 2. Připojte testovací vodiče multimetru k anodě a katodě zenerovy diody.
 3. Nastavte multimetr na nejnižší hodnotu napětí.
 4. Pokud zenerova dioda funguje, multimetr ukáže napětí, které odpovídá provoznímu napětí zenerovy diody.
 5. Pokud je zenerova dioda vadná, multimetr neukáže napětí nebo ukáže nenulové napětí v opačném směru.
READ
Jak pečovat o clivia doma

Testování diody a zenerovy diody pomocí multimetru umožňuje rychle určit jejich výkon bez nutnosti použití složitých přístrojů.

Metody zvonění polovodičových prvků

Metody zvonění polovodičových prvků

Testování spojitosti polovodičových prvků, jako jsou diody a zenerovy diody, lze provádět pomocí multimetru. To vám umožní zkontrolovat jejich výkon a identifikovat možné poruchy.

Metoda vyzvánění diod

Metoda vyzvánění diod

Chcete-li testovat diodu pomocí multimetru, musíte ji nastavit do režimu testu diod. Poté je jedna elektroda multimetru připojena k anodě diody a druhá ke katodě. Pokud je dioda dobrá, multimetr zobrazí předpětí přibližně 0,6 V pro křemíkové diody a 0,3 V pro germaniové diody. Pokud multimetr zobrazuje „1“ nebo „OL“, znamená to, že dioda nevede a je s největší pravděpodobností vadná.

Způsob vyzvánění Zenerovou diodou

Testování spojitosti zenerových diod lze také provádět pomocí multimetru v režimu testování diod. Jedna elektroda multimetru je připojena k jedné svorce zenerovy diody a druhá k druhé. V závislosti na typu zenerovy diody se na multimetru zobrazí předpětí. Pokud multimetr zobrazuje „1“ nebo „OL“, znamená to, že zenerova dioda nevede proud a je s největší pravděpodobností vadná.

Testování polovodičových prvků pomocí multimetru tak umožňuje rychle a efektivně zkontrolovat jejich výkon a odhalit možné poruchy.

Určení stavu diody pomocí multimetru

Metoda vyzvánění diod

Metoda vyzvánění diod

Testování diody multimetrem umožňuje zkontrolovat její funkčnost. Chcete-li to provést, musíte nastavit multimetr do režimu vyzvánění diody (obvykle je to symbol diody na zařízení) a provést následující kroky:

 1. Připojte jednu ze sond multimetru k anodě diody (obvykle červená zóna).
 2. Protáhněte další sondu přes všechny vodiče diod. Pokud dioda funguje správně, multimetr by měl vydávat pípnutí. Pokud zvukový signál zmizí nebo zcela chybí, může to znamenat vadnou diodu.

Je důležité si uvědomit, že při kontrole diody musí být režim multimetru nastaven speciálně tak, aby zazvonil diodu, aby bylo možné správně určit její stav.

Interpretace výsledků

Při testování diody pomocí multimetru jsou možné následující výsledky:

 • Pokud multimetr nepřetržitě pípá nebo zobrazuje nulový odpor, je dioda v pořádku a propouští proud v jednom směru.
 • Pokud multimetr nepípne nebo zobrazuje nekonečný odpor, dioda není vodivá a je vadná.
READ
Jak nainstalovat vestavěnou digestoř do kuchyně vlastními rukama

Po kontrole diody multimetrem lze s jistotou říci její stav. Může být v dobrém provozním stavu nebo může vyžadovat výměnu, pokud nefunguje správně.

Princip činnosti zenerovy diody a její testování

Podstatou tohoto efektu je, že v propustném směru prochází zenerova dioda proudem pouze při dosažení určitého prahového napětí. Současně zůstává napětí na zenerově diodě konstantní, navzdory změnám vstupního napětí nebo zátěže. To umožňuje použití zenerovy diody ke stabilizaci napětí v elektrických obvodech.

Kontrola Zenerovy diody pomocí multimetru

Kontrola Zenerovy diody pomocí multimetru

Chcete-li zkontrolovat zenerovu diodu pomocí multimetru, musíte provést následující kroky:

 1. Odpojte zenerovu diodu od obvodu a ujistěte se, že není připojena k žádným dalším součástem.
 2. Nastavte multimetr do režimu měření diody (přepněte do příslušné polohy).
 3. Připojte červený vodič multimetru k anodě zenerovy diody a černý vodič ke katodě.
 4. Přečtěte si hodnoty na multimetru. Pokud zenerova dioda funguje správně, pak by měl multimetr ukazovat napětí v propustném směru (obvykle asi 0,7 V) a nekonečno v opačném směru.

Pokud multimetr ukazuje nízké nebo nulové napětí v propustném směru, může to znamenat vadnou zenerovu diodu. Pokud multimetr ukazuje nízký nebo nulový odpor v opačném směru, může to znamenat poruchu zenerovy diody.

Odečty multimetru Výklad
0,7 B Napětí v propustném směru (zenerova dioda funguje)
Nekonečno Odpor v opačném směru (zenerova dioda je v pořádku)
Nízké nebo žádné napětí Porucha Zenerovy diody (možná porucha)
Nízký nebo žádný odpor Porucha Zenerovy diody (možný zkrat)

Použití multimetru při kontrole zenerovy diody

Při testování zenerovy diody pomocí multimetru existuje několik metod.

 1. Nejprve se ujistěte, že je multimetr nastaven na odporový režim. Chcete-li to provést, vyberte na multimetru vhodný režim měření.
 2. Připojte svorky multimetru k anodě a katodě zenerovy diody.
 3. Při správném zapojení zenerovy diody by měl multimetr ukazovat jmenovité napětí zenerovy diody (například 5.6 V pro zenerovu diodu s nominální hodnotou 5.6 V).
 4. Pokud multimetr neukazuje očekávanou hodnotu napětí, může být zenerova dioda vadná.
 5. Pro konečnou kontrolu zenerovy diody přepněte multimetr do režimu měření odporu a opakujte kroky 2-4.
 6. Pokud při měření odporu zenerovy diody multimetr ukazuje velmi malý nebo nekonečný odpor, může být zenerova dioda vadná a je třeba ji vyměnit.
READ
Life hacks do kuchyně: tajemství pro ženy v domácnosti

Je důležité si uvědomit, že testování zenerovy diody pomocí multimetru může zvýšit teplo a potenciálně ji poškodit. Proto se nedoporučuje provádět dlouhodobé testy zenerovy diody, zejména při vysokém napětí.

Běžné problémy při testování diody

Běžné problémy při testování diody

Při testování diody pomocí multimetru mohou nastat následující problémy:

 1. Nesprávné připojení multimetru k diodě. Pokud není multimetr správně připojen k diodě, výsledky testu mohou být nesprávné. Je důležité správně připojit červený vodič multimetru k anodě diody a černý vodič ke katodě.
 2. Nesprávné nastavení multimetru do režimu testu diod. Chcete-li zkontrolovat diodu pomocí multimetru, musíte ji nastavit do režimu „dioda“. Pokud je multimetr v jiném režimu, výsledky testu budou nesprávné.
 3. Nesprávný údaj na multimetru. Při kontrole diody je třeba věnovat pozornost odečtům multimetru. Pokud jsou hodnoty kladné, dioda funguje. Pokud je údaj záporný nebo nulový, je dioda vadná.
 4. Poškození multimetru nebo diody. Pokud je multimetr nebo dioda poškozena, výsledky testu mohou být nesprávné. Pokud je zjištěno poškození, měl by být poškozený prvek vyměněn.

Pomocí multimetru a podle návodu můžete diodu úspěšně otestovat a určit její funkčnost.

Otázky a odpovědi:

Jak otestovat diodu pomocí multimetru?

Chcete-li testovat diodu pomocí multimetru, nastavte zařízení do režimu testu diod. Poté připojte svorky multimetru k anodě a katodě diody. Pokud dioda funguje, objeví se na displeji multimetru propustné předpětí (obvykle asi 0,6-0,7 V), pokud dioda nepracuje, pak nebude žádné napětí nebo bude nízké. Kontrola stavu diody pomocí multimetru vám tedy umožňuje určit její provozuschopnost nebo poruchu.

Jak otestovat zenerovu diodu pomocí multimetru?

Chcete-li otestovat zenerovu diodu pomocí multimetru, nejprve nastavte multimetr do režimu odporu. Poté připojte svorky multimetru ke katodě a anodě zenerovy diody, dávejte pozor na polaritu. Pokud zenerova dioda funguje správně, multimetr ukáže přibližnou hodnotu napětí wolframové zenerovy diody. Pokud neexistuje žádná hodnota napětí nebo se znatelně liší od jmenovité hodnoty, pak je zenerova dioda vadná.

Jaké metody zvonění polovodičových prvků existují kromě kontroly multimetrem?

Kromě kontroly multimetrem existují i ​​jiné metody testování polovodičových prvků. Například testovací nástroj, jako je tester diod, lze použít k testování diody nebo zenerovy diody. Toto zařízení umožňuje určit směr proudu procházejícího testovanou diodou nebo zenerovou diodou. Můžete také použít osciloskop ke studiu charakteristik proudového napětí polovodičových prvků. Tato metoda umožňuje získat podrobné grafy proudu a napětí skrz prvky za různých provozních podmínek.

READ
Je možné natírat betonové stěny bez tmelu a omítky?

Video:

JAK ZKONTROLOVAT DIODU A LED S MULTIMETREM [Rádioamatérská TV 88]

Komplex o jednoduchých věcech: jak otestovat tranzistor

Tři metody pro testování diod ULTRAFAST POWER SCHOTKY

Recenze

Alexandr Smirnov

Článek byl pro mě velmi užitečný a zajímavý. Vždy jsem byl v používání multimetru trochu zmatený a nevěděl jsem, jak správně otestovat diodu nebo zenerovu diodu. S tímto problémem mi pomohly popsané metody zvonění polovodičových prvků. Zvláště se mi líbilo, že autor podrobně vysvětlil, jaké kombinace hodnot na multimetru indikují zdraví nebo poruchu diody nebo zenerovy diody. Nyní, když se setkám s podobnou situací, budu vědět, jak tyto prvky otestovat a ujistit se, že fungují správně. Další výhodou článku byly poskytnuté příklady a ilustrace, které mi pomohly lépe porozumět a zapamatovat si látku. Jsem vděčný autorovi za tak poučný článek, který mi pomohl pochopit složité téma. Nyní se cítím jistější v používání multimetru a testování polovodičových součástek. Děkuji!

Alex Johnson

Článek je velmi užitečný a informativní. Vždy mě zajímalo, jak testovat diody a zenerovy diody, a nyní jsem našel odpovědi na všechny své otázky. Líbí se mi, že článek nabízí několik testovacích metod, včetně testování pomocí multimetru a dalších nástrojů. To mi opravdu pomůže v mých budoucích projektech. Ocenil jsem také podrobné pokyny a podrobná vysvětlení, díky nimž je článek srozumitelný. Nyní přesně vím, jak zkontrolovat výkon diod a zenerových diod, a mohu tyto znalosti aplikovat v praxi. Děkuji autorovi za tak užitečné informace! Těším se na nové články na toto téma.

Anastasia Ivanova

Velmi užitečný článek! Vždy mě zajímalo, jak testovat diodu a zenerovu diodu pomocí multimetru. Bohužel ne každý elektrotechnice rozumí, takže tyto informace budou velmi užitečné. Metody pro vyzvánění polovodičových prvků, které jsou popsány v článku, skutečně pomohou určit výkon diody a zenerovy diody. Je velmi výhodné, že pro kontrolu diody stačí připojit multimetr a změřit napětí a u zenerovy diody zkontrolovat stabilitu proudu při různých hodnotách napětí. Toto snadné použití multimetru umožňuje i laikům snadno testovat jejich polovodičové prvky. Děkuji mnohokrát za tu informaci! Nyní mohu nezávisle diagnostikovat závady a provádět výměny, aniž bych musel kontaktovat specialisty.

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: