Jak používat tester: jak správně měřit ampéry, napětí a odpor pomocí multimetru

Multimetr je elektronické zařízení, které umožňuje měřit různé parametry elektrického obvodu, jako je napětí, proud a odpor. Je široce používán v elektrotechnice, elektronice a dalších oborech, kde je vyžadováno přesné měření elektrických parametrů.

Měření napětí, ampérů a odporu pomocí multimetru se může zdát pro začátečníky skličující úkol, ale ve skutečnosti je to docela jednoduché, jakmile znáte základní principy. V tomto článku se podíváme na pokyny krok za krokem, jak správně měřit napětí, ampéry a odpor pomocí multimetru.

Krok 1: Příprava multimetru

Před zahájením měření se musíte ujistit, že multimetr funguje správně. Nastavte přepínač multimetru do příslušné polohy pro měření požadovaného parametru – napětí, proudu nebo odporu. Ujistěte se, že vodiče multimetru a sondy jsou v dobrém stavu.

Krok 2: Měření napětí

Chcete-li měřit napětí, musíte k multimetru připojit vodiče se sondami. Nastavte přepínač do režimu měření napětí a připojte sondy k bodům, mezi kterými bude napětí měřeno. Odečtěte hodnoty na displeji multimetru.

Krok 3: Měření ampér

Měření ampérů může být složitější a vyžaduje zapojení multimetru v režimu ampérmetru do série s měřeným obvodem. Nastavte přepínač do režimu měření proudu, připojte multimetr k obvodu a odečtěte hodnoty na displeji. Mějte na paměti, že měření vysokého proudu může vyžadovat použití pojistky nebo přídavných sond.

Krok 4: Měření odporu

Pro měření odporu nastavte přepínač do režimu měření odporu a připojte sondy k příslušným kontaktům. Přiložte sondy k měřenému prvku nebo obvodu a odečtěte hodnoty multimetru. Vezměte prosím na vědomí, že odpor může mít různé hodnoty, takže režim měření odporu může mít více rozsahů.

Podle těchto podrobných pokynů může kdokoli správně měřit napětí, ampéry a odpor pomocí multimetru. Vynikající elektrické měření je klíčovou dovedností pro elektrotechniky, elektrotechniky a kohokoli jiného, ​​kdo pracuje s elektřinou.

Příprava na měření

Příprava na měření

Než začnete měřit pomocí multimetru, musíte být řádně připraveni. Zde je několik kroků, které vám pomohou začít:

1. Zapněte multimetr

Nejprve zapněte multimetr, abyste se ujistili, že funguje. Obvykle se to provádí jednoduchým otočením přepínače na požadovanou hodnotu.

2. Zkontrolujte nastavení

2. Zkontrolujte nastavení

Ujistěte se, že je multimetr nastaven na správný rozsah pro parametr, který se pokoušíte měřit. Například pro měření napětí použijte rozsah konstantního napětí (DC) a pro měření odporu vyberte vhodný režim.

READ
Rovka s pohybovým senzorem: instalace pro dům a byt, bezdrátové typy

3. Připravte dráty

3. Připravte dráty

Připojte vodiče k odpovídajícím svorkám multimetru. Typicky je červený vodič připojen k měřicímu kolíku a černý vodič ke společnému nebo „COM“ kolíku. Ujistěte se, že dráty jsou v dobrém stavu a nejsou poškozené nebo zlomené.

4. Odpojte zařízení od zdroje napájení

4. Odpojte zařízení od zdroje napájení

Před měřením napětí nebo proudu na jakémkoli zařízení se ujistěte, že je zcela odpojeno od zdroje napájení. Vyhnete se tak možnému poškození přístroje nebo multimetru.

5. Připravte si pracovní plochu

5. Připravte si pracovní plochu

Ujistěte se, že je vaše pracovní plocha čistá a bezpečná. Multimetr je nástroj, který vyžaduje pečlivé zacházení a opatrnost, takže se ujistěte, že máte dostatek prostoru pro práci a nic nemůže narušovat váš proces měření.

Po dokončení všech těchto přípravných kroků jste připraveni začít měřit pomocí multimetru. Pamatujte, že správná příprava je klíčem k úspěšnému a přesnému měření.

Výběr správného multimetru

1. Rozsah měření: Ujistěte se, že multimetr má dostatečný měřicí rozsah pro vaše specifické potřeby. Pokud například potřebujete změřit vysoké napětí, ujistěte se, že jeho měřicí rozsah je dostatečně vysoký.

2. Přesnost: Pro získání přesnějších výsledků je důležité vybrat multimetr s vysokou přesností měření. Věnujte pozornost specifikacím multimetru, abyste zajistili jeho přesnost.

3. Další funkce: Některé multimetry mají další funkce, jako je měření teploty, frekvence, kapacity atd. Zvažte své potřeby a vyberte si multimetr s funkcemi, které potřebujete.

4. Snadné použití: Zkontrolujte, jak pohodlné je použití vybraného multimetru. Mějte na paměti, že používání některých modelů může být obtížné, zejména pro začátečníky. Vyberte si multimetr, který se můžete snadno naučit a používat.

5. Kvalita a spolehlivost: Prozkoumejte recenze a pověst výrobce multimetrů. Ujistěte se, že je multimetr vyroben z kvalitních materiálů a má na trhu dobrou pověst.

Před nákupem multimetru zvažte všechny tyto faktory. To vám pomůže vybrat správný multimetr, který vyhovuje vašim potřebám a poskytuje přesné měření napětí, zesilovače a odporu.

Měření napětí

Měření napětí

 1. Nastavte multimetr do režimu měření napětí, který je označen symbolem „V“ na zařízení. Obvykle je na výběr několik rozsahů napětí, ujistěte se, že jste vybrali správný rozsah.
 2. Umístěte sondy multimetru do bodů, mezi kterými chcete měřit napětí. Červená sonda je připojena ke kladné svorce a černá sonda k záporné svorce.
 3. Odečtěte hodnotu napětí na displeji multimetru. Ujistěte se, že berete v úvahu hodnoty, které spadají do rozsahu, který jste vybrali v předchozím kroku.
READ
Jak správně pokládat polystyrenbetonové bloky

Mějte prosím na paměti, že měření napětí může představovat bezpečnostní riziko, proto vždy přijměte vhodná opatření a dejte si pozor na vysoké napětí.

Připojení multimetru ke zdroji

Připojení multimetru ke zdroji

Před zahájením měření je důležité správně připojit multimetr ke zdroji napájení. Proces připojení se skládá z několika fází:

 1. Před připojením se ujistěte, že je zdroj napájení vypnutý a izolovaný od elektrické sítě.
 2. Určete typ zdroje energie. V závislosti na tom vyberte vhodný provozní režim multimetru – konstantní napětí (DC) nebo střídavé napětí (AC).
 3. Zapněte multimetr a nastavte režim měření na měřenou hodnotu (napětí, ampéry nebo odpor).
 4. V případě potřeby připojte testovací vodiče k příslušným svorkám na multimetru. Věnujte pozornost barevnému označení konektorů a správně připojte vodiče.
 5. Připojte jeden z testovacích vodičů ke kladné (+) svorce napájecího zdroje a druhý vodič k záporné (-) svorce. Ujistěte se, že kabelové připojení ke zdroji a multimetru je bezpečné a zajištěné.
 6. Opatrně zapněte zdroj napájení. Buďte opatrní a opatrní při práci s elektřinou!

Jakmile je váš multimetr správně připojen ke zdroji, jste připraveni měřit napětí, zesilovač a odpor pomocí multimetru.

Měření ampérů

Měření ampérů

 1. Připravte svůj multimetr na měření ampérů. Nastavte přepínač multimetru buď do režimu stejnosměrného (DC) nebo střídavého proudu (AC), v závislosti na typu proudu, který chcete měřit.
 2. Připravte obvod pro měření ampérů. Připojte jednu ze sond multimetru k příslušné ampérové ​​zásuvce. Poté odpojte zapojení v obvodu, kterým protéká proud, a na tomto místě připojte multimetr. Mějte na paměti, že pro měření ampérů musíte sondy multimetru zapojit v pořadí s obvodem.
 3. Změřte ampéry. Zapněte obvod a sledujte hodnoty zobrazené na obrazovce multimetru. Věnujte pozornost maximální hodnotě proudu, kterou váš multimetr podporuje, a ujistěte se, že naměřený proud tuto hodnotu nepřekračuje.

Je důležité, aby se: Mějte na paměti, že měření zesilovačů vyžaduje zapojení multimetru do série s obvodem. Pokud připojíte multimetr v paralelní konfiguraci, může dojít k poškození multimetru nebo k nesprávnému měření.

Po provedení měření zesilovače se ujistěte, že jste správně odpojili multimetr od obvodu, než budete pokračovat v dalších měřeních nebo vypnete multimetr. Rovněž se doporučuje, abyste si prostudovali příručku k multimetru, kde naleznete další informace o měřeních v ampérech a speciálních provozních režimech.

READ
Jak správně nainstalovat zástěru v kuchyni?

Připojení multimetru v režimu ampérmetru

Chcete-li měřit proud pomocí multimetru, musíte jej správně připojit v režimu ampérmetru. Nejprve se ujistěte, že je multimetr v režimu stejnosměrného proudu (DC) nebo střídavého proudu (AC) v závislosti na typu proudu, který měříte.

Chcete-li připojit multimetr v režimu ampérmetru, postupujte takto:

 1. Nastavte přepínač multimetru do režimu měření proudu (obvykle označený písmenem „A“ na multimetru).
 2. Ujistěte se, že drátové svorky multimetru jsou v proudových zásuvkách (obvykle označených “A” a spojených kovovými pružinami).
 3. Odpojte obvod, ve kterém chcete měřit proud, a připojte drátové svorky multimetru do série s tímto obvodem. Vezměte prosím na vědomí, že černá drátová svorka multimetru by měla být připojena k bodu s nižším potenciálem a červená drátová svorka k bodu s vyšším potenciálem.
 4. V případě potřeby nastavte na multimetru limit měření proudu (například 200 mA nebo 10 A) tak, aby měřený proud nepřekročil maximální hodnotu podporovanou multimetrem.
 5. Dokončete obvod a zkontrolujte, zda multimetr zobrazuje naměřený proud na svém displeji. Dávejte pozor, abyste neměřili proud příliš blízko maximální hodnotě měřicího rozsahu multimetru, aby nedošlo k jeho poškození.

Pamatujte, že použití multimetru v režimu ampérmetru vyžaduje opatrnost a bezpečnostní opatření. Při práci s vysokými proudy nezapomeňte pro měření použít pojistku.

Otázky a odpovědi:

Jak vybrat správný rozsah měření na multimetru?

Chcete-li vybrat rozsah měření na multimetru, musíte znát očekávanou hodnotu veličiny. Pokud je hodnota neznámá, doporučuje se zvolit největší možný rozsah, aby nedošlo k poškození přístroje. Poté pomocí přepínače rozsahů vyberte na multimetru příslušný rozsah.

Jak správně měřit napětí multimetrem?

Chcete-li měřit napětí multimetrem, musíte zařízení přepnout do režimu měření napětí. Poté se červená sonda multimetru připojí ke kladnému pólu zdroje napětí a černá sonda k zápornému pólu. Chcete-li získat přesné výsledky, musíte vzít v úvahu polaritu napětí a nezapomeňte nastavit vhodný rozsah měření.

Video:

JAK MĚŘIT NAPĚTÍ A PROUD MULTIMETREM [Rádioamatérská TV 80]

Jak měřit napětí v zásuvce

Jak měřit proud/ampéry pomocí multimetru. Dva příklady.

Recenze

Dmitrij Smirnov

Článek je velmi užitečný a informativní. Jako běžného čtenáře mě velmi zaujalo naučit se správně měřit napětí, ampéry a odpor pomocí multimetru. Vždy jsem pochyboval, jaký režim zvolit na multimetru a jak správně zapojit vodiče. Tento článek pomohl pochopit všechny nuance. Autor popsal krok za krokem proces připojení multimetru ke zdroji energie a měření požadovaných veličin. Obzvláště se mi líbila část o měření napětí. Bylo velmi užitečné naučit se vybrat správný rozsah a správně zapojit vodiče. Nyní mohu bez problémů změřit napětí na své elektronice. Autor také podrobně hovořil o tom, jak měřit odpor a ampéry. Byl jsem příjemně překvapen, že bylo docela snadné provádět tyto manipulace pomocí multimetru. Článek je velmi dobře strukturovaný a napsaný srozumitelným jazykem. Poskytuje úplné pochopení toho, jak správně používat multimetr k měření napětí, ampérů a odporu. Jsem si jistý, že tyto informace budou užitečné nejen mně, ale i dalším čtenářům, kteří se chtějí naučit pracovat s multimetrem. Moc děkuji autorovi za tak podrobný návod!

READ
Jak vyčistit přírodní kožich doma?

Alex

Velmi užitečný článek! Vždy jsem se zajímal o to, jak správně měřit napětí, ampéry a odpor pomocí multimetru, ale nevěděl jsem, kde začít. Nyní je vše jasné díky vašim pokynům krok za krokem. Obzvláště se mi líbila část o měření napětí – nyní už vím, že nejprve musím zvolit správný rozsah napětí a správně připojit vodiče k multimetru a měřenému objektu. Měření ampérů a odporu také není problém s vaším podrobným vysvětlením. Získané znalosti uplatním při opravách elektroniky a domácích spotřebičů. Děkuji za informaci!

Alex34

Velmi užitečný a informativní článek! Vždy jsem se chtěl naučit, jak správně měřit napětí, ampéry a odpor pomocí multimetru, protože s těmito pojmy se ve své práci často setkávám. Často je nutné kontrolovat elektronické součástky a provádět různá měření. Předtím jsem ne vždy chápal, jak multimetr funguje a jak správně používat jeho funkce. Díky tomuto článku jsem se to všechno naučil a nyní jsem si mnohem více věřil ve své schopnosti. Ve skutečnosti se vše ukázalo mnohem jednodušší, než jsem si myslel. Nyní vím, jak správně připojit multimetr, jak vybrat požadované režimy měření a také jak odečíst získané hodnoty. Další užitečnou dovedností, kterou jsem se z článku naučil, bylo, jak testovat integritu vodičů a spojení pomocí multimetru. Obecně jsem s tímto článkem velmi spokojen a již začínám uplatňovat získané znalosti v praxi. Doporučuji každému, kdo se chce naučit správně měřit napětí, ampéry a odpor pomocí multimetru!

Ivan Petrov

Článek je velmi užitečný a přístupný. Dlouho jsem se chtěl naučit používat multimetr k samostatnému měření napětí, ampérů a odporu. Díky těmto návodům krok za krokem teď přesně vím, jak to udělat správně. Byl jsem příjemně překvapen, že proces měření byl mnohem jednodušší, než jsem si myslel. Nyní mohu snadno zkontrolovat napětí ve své zásuvce nebo změřit odpor ve vodiči. Tyto informace budou užitečné v každodenním životě, zejména když musíte zkontrolovat provozuschopnost elektrických spotřebičů. Moc děkuji autorovi za srozumitelný a podrobný článek! Nyní mám sebevědomí a schopnosti používat multimetr.

Dmitry

Článek je velmi užitečný a informativní. Vždy jsem se chtěl naučit, jak správně měřit napětí, ampéry a odpor pomocí multimetru, ale nevěděl jsem, jak na to. Díky těmto pokynům nyní chápu, jak postupovat. Všechny kroky jsou popsány jasně a srozumitelně, takže ani začátečník nebude mít problém v tom přijít. Je velmi užitečné, že autor krok za krokem vysvětlil proces výběru režimu měření, zapojení vodičů a samotné měření. Nyní jsem si jistý, že mohu snadno měřit napětí, ampéry a odpor a používat multimetr pro každodenní účely. Velice vám děkuji za tak užitečné informace!

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: